Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de algemene verkoopsvoorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes opgemaakt door Stam Agro nv, op elk tussen Stam Agro nv en de koper gesloten overeenkomst, en op alle facturen van Stam Agro nv, en dit ongeacht of de woonplaats of de zetel van de koper in België of in het buitenland gelegen is, en ongeacht of de levering dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. De algemene aankoopvoorwaarden van de koper zijn slechts geldig indien ze door Stam Agro nv schriftelijk aanvaard werden. Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene aankoopvoorwaarden en huidige algemene verkoopsvoorwaarden van Stam Agro nv, primeren deze laatste.

2. Prijsoffertes en aanvaarding van bestellingen

Alle prijsoffertes, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend. Stam Agro nv is slechts gebonden door een bestelling na schriftelijke bevestiging van de geplaatste bestelling. Het louter meedelen van prijzen, leveringstermijnen, contractvoorwaarden enz. houdt geen verbintenissen in voor Stam Agro nv.

3. Levering

a. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de goederen steeds door Stam Agro nv aan de koper geleverd “Af fabriek” (Ex Works of EXW), Incoterm geïnterpreteerd overeenkomstig de ICC Incoterms 2000.

b. De koper is verplicht de goede staat van de goederen na te zien, vooraleer de goederen in ontvangst te nemen, het aantal geleverde stuks te controleren, en gebeurlijk het nodige voorbehoud te maken tegenover de transporteur die alleen verantwoordelijk is.

c. De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend en kunnen geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de bestelling. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk gerespecteerd worden.

4. Niet-belevering door leverancier

Indien Stam Agro nv haar verbintenissen ten aanzien van de koper niet kan nakomen omwille van het feit dat haar leverancier ten aanzien van haar in gebreke blijft, heeft de koper recht op een forfaitaire schadevergoeding die 2% van het bedrag van de geplaatste bestelling bedraagt, met een maximum van €100.

5. Overmacht

De aansprakelijkheid van Stam Agro nv kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, enz. Overmacht geeft de koper in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.

6. Weigering van goederen/wanprestatie van de klant

Indien de koper de overeengekomen goederen weigert of wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan Stam Agro nv de verkoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding en interesten. Het volstaat dat Stam Agro nv hiertoe haar uitdrukkelijke wil laat kennen. Een eventuele ontbinding van de overeenkomst gebeurt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, na kennisgeving bij aangetekend schrijven. De koper is hierbij ten opzichte van Stam Agro nv gehouden tot vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van de gederfde winst, administratiekosten, transportkosten, kosten voor stockage, enz.
Bovendien zal Stam Agro nv het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten.

7. Gebreken

a. Klachten wegens zichtbare gebreken dienen, op straffe van onontvankelijkheid, door de koper aan Stam Agro nv gemeld te worden bij aangetekend schrijven, uiterlijk 5 dagen na de ontvangst van de goederen.

b. Klachten wegens verborgen gebreken dienen, op straffe van onontvankelijkheid, binnen 8 dagen nadat de ontdekking van het gebrek mogelijk is geworden en ten laatste 1 maand na de ontvangst van de goederen, bij aangetekend schrijven aan Stam Agro nv gemeld te worden.

c. In ieder geval kunnen geen klachten meer aanvaard worden wegens zichtbare en/of verborgen gebreken indien de goederen na levering behandeld, verwerkt of doorverkocht werden.

d. In geval de klachten als rechtmatig beschouwd worden, is Stam Agro nv enkel gehouden de gebrekkige goederen te vervangen, zonder dat de koper gerechtigd is op enige bijkomende schadeloosstelling van welke aard ook.

e. Geen retourzending mag geschieden zonder de schriftelijke toestemming van Stam Agro nv en deze toestemming sluit geenszins erkenning van haar aansprakelijkheid in. De terugzending gebeurt in ieder geval op kosten en risico van de koper.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van Stam Agro nv, bevoegd. De verhouding tussen Stam Agro nv en de koper wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.